MEDITATION

”Meditation results in marvels.”

Sri Tirumalai Krishnamachary

Meditation har praktiserats i tusentals år. En av de äldsta berättelserna är den om Buddha, Siddhārtha Gautama grundare av Buddhismen, som bodde i det antika Indien. Legenden om Siddhārtha Gautama har berättats på många olika sätt genom tiderna.

Att praktisera meditation utgår ifrån tillit att sanningen finns i var och en av oss alla. Sanningen om rätt och fel, sanningen om bra och dåligt, sanningen om hat och kärlek, sanningen om kyla och värme, ljud, tystnad, ljus och mörker, rörelse, stillhet, liv och död, allt däremellan – sanningen om existensen.

The Buddha

Pojken föddes som Prins och döptes till Siddhārtha, vilket betyder ”han vars syfte är avklarat”. I sitt tidiga liv skyddades han av sin far från att vara olycklig och missnöjd, skyddades från allt som var otillfredsställande och fult såsom ålder, sjukdom och död. Men efter att han hade stött på en gammal, en mycket sjuk och en död man, blev han traumatiserad och lämnade sitt hem vid 29 års ålder. 

Siddhārtha tillbringade tid med olika mästare i meditation, men efter att ha bemästrat dessa meditationsformer kände han att han trots detta inte hade funnit något svar till det mänskliga lidandet. Han valde då att bli strikt asket, där han åt så lite att han blev extremt mager. Trots detta mycket strikta utövande, fann han inte vad han letade efter.

Efter att ha återfått sin styrka satte han sig under ett bodhiträd och bestämde sig för att sitta kvar där tills han antingen dött eller nått upplysning, bli Buddha. Det sägs att han satt i djup transcendental Ānāpānasati meditation, ”mindfulness of breathing”.

Buddha lärde ut i 45 år som han levde efter sin upplysning. Han sägs ha levt i 80 år, men årtalet för hans död är omtvistat. 

I de tidiga texterna hänvisar Buddha ofta till sig själv som Tathāgata istället för att använda pronomen mig eller jag. Termen är ett Pali och Sanskrit ord som betyder antingen ”en som således har gått” eller ”en som således har kommit”. Detta tolkas som att Tathāgata är bortom allt som kommer och går – bortom alla övergående fenomen. Med implikation att undervisningen uttalas av en som överskridit det mänskliga tillståndet, en vis som renats av den transcendentala kunskapens eld, en bortom den annars oändliga cykeln av återfödelse och död, Saṃsāra.

“No one saves us but ourselves.
No one can and no one may.
We ourselves must walk the path.”

Buddha

”You have a treasure within you that is
infinitely greater than anything
the world can offer.”

Eckhart Tolle

Syfte med meditation

I vardagen fylls våra sinnen med tusentals stressande intryck. Tankar och känslor rusar som pingpongbollar. Idag är de flesta av oss dessutom mer upptagna och stressade än någonsin tidigare, vilket delvis beror på att vi överöser oss själva med information och digitala flöden dygnet runt. Vi befinner oss i en slags ständig förvirring utan at själva vara medvetna om det, där vår uppmärksamhet är konstant riktad utanför oss själva.

Inte allt för sällan leder denna omedvetna inre oreda och bestörtning till illamående som tar sig uttryck i olika former som stressrelaterade sjukdomar, ångest, ledsenhet, osäkerhet, psykiska smärtor, utbrändhet, skadad självkänsla, tvångssyndrom/OCD, rubbad sömn, ambivalens, spändhet, aggression, missbruk, flykt och rädslor av olika slag. Livet kan kännas svårt. Vi kan inte kontrollera det som sker runt omkring oss, men vi har förmågan att kontrollera hur vi förhåller oss till det som sker.

Genom att meditera kan vi stilla oss i det rastlösa sinnet och ge oss själva möjligheten att lyssna. Lyssna inåt till den inre visdomen. Ingen behöver tala om för oss hur saker och ting är, eller hur vi bör förhålla oss eller agera, för inom oss själva; vet vi redan. Sanningen finns där om vi bara lyssnar.

Buddha finns inom var och en av oss alla. Alla kan vi nå insikt, befrias och bli upplysta genom att lyssna till sanningen inom oss. Genom att praktisera meditation kan vi alla bli Buddha.

Fördelar med meditation

Meditation är en naturlig metod, biverkningsfri, såväl en färdighet som en övning och en djupavslappning. En praktik i medvetenhet (mindfulness) och närvaro i nuet som har stressreducerande effekt och kan förebygga och bota många vanliga problem och åkommor. Mindfulness är ett vanligt begrepp inom exempelvis dagens KBT.

Gällande högt blodtryck så pekar studier på att regelbunden transcendental meditation kan hjälpa till att sänka blodtrycket. Transcendering (aktivering av kroppens egna läkande krafter), det tillstånd av medvetenhet, som spontant nås genom utövande av transcendental meditation, sammanfaller med ett mycket djup tillstånd av avslappning som hjälper blodtrycket att sjunka och också aktivera en kraftfull förmåga i kroppen att läka sig själv, att inombords korrigera det som är fel. Kronisk insomnia, eller andra typer av sömnproblem är också förfärliga besvär som många får bukt med och botar genom att regelbundet meditera.

Med hjälp av hjärnröntgen har man kunnat se hur meditation förändrar hjärnan rent fysiskt, man har sett att de som mediterar har mer grå materia i hippocampus, området i hjärnan som ansvarar för inlärning, minnesfunktioner, självmedvetande, omtanke och själviakttagelse. De visar sig dessutom ha minskad förekomst av grå materia i amygdalan som hanterar bland annat stress, rädsla och ångest. I meditation minskar antalet negativa neurala banor och nya positiva neurala banor byggs, som nya ledningar som dras i hjärnan och påverkar funktionen.

“Purity or impurity depends on oneself. No one can purify another.”

Buddha

Utövaren av meditation tränar sinnet till följd av ett lugn, en klarhet, en ro, en läkning, en belåtenhet, en frid, en obundenhet, tålamod, lycksalighet och en övertygelse inom sig själv. Så väl psykisk som fysisk. Att meditera kontinuerligt kan påverka livet mycket positivt. Stärkt självförtroende och ökad kreativ förmåga, tydlighet, ökad förståelse, närvaro, empati och medkänsla för sig själv och för andra samt förhöjt övergripande harmoniskt välbefinnande är vanliga resultat av meditation. För vissa kan fördelarna med meditation vara stora, till och med livsförändrande. För andra kanske de endast upplever ett lite behagligare lugn inom sig som verkan. Att meditera är en individuell praktik och upplevelse, likaså resultaten.

Ena dagens meditation är heller inte nästa dags meditation lik. Beroende på förutsättningar, omständigheter, väder och universums ständiga förändring kan ett meditationstillfälle skilja sig avsevärt från ett annat. Men på sikt, har regelbunden meditation förmågan att förbättra det psykiska, fysiska och känslomässiga välbefinnandet.

Oavsett om man behöver förändra beteenden eller levnadssätt som att minska stress, aggression, frustration, förbättra sömnkvalitet eller läka sig själv, sänka blodtryck, lindra ångest eller depression, eller om man helt enkelt bara vill öka tålamodet eller bli mer vänlig och kärleksfull som människa, så kan målen uppnås genom meditation.

Allt fler människor söker sinnesro genom meditation. För ju mer man kan stanna kvar i nuet istället för att tyngas ner av vanetankar och reflexmässiga reaktioner, desto enklare kan man hantera livets utmaningar. Ökad medvetenhet och omtanke medför hälsosammare relationer till familjemedlemmar, släkt, vänner och partners. Ett mer hälsosamt liv.

”If every eight year old in the world is taught meditation,
we will eliminate violence from the world within one generation.”

14th Dalai Lama

Vem kan meditera?

Att meditera är inte bundet till någon religion eller livsfilosofi.

Alla, oavsett nationalitet, ålder, kön, bakgrund, härkomst eller tillhörighet kan gynnas av att meditera.

Många religiösa finner att meditation bidrar till att närma sig sin Gud…

”Prayer is when you talk to God, asking for guidance.
Meditation is listening to it, God talking to you.”

“Whether you worship Christ, Krishna, Kali or Allah, you actually worship the one Light that is also in you, since It pervades all things.”

Sri Anandamayi Ma

“Your own Self-Realization is the greatest service you can render the world.”

Sri Ramana Maharshi

Alexandras meditationspraktik härrör den Theravāda Buddhistiska läran, Dharma. Vilken hon studerat och praktiserat enligt dess tradition, Ānāpānasati (mindfulness with breathing) och Vipassanā (insight meditaion) enligt undervisning av Mahāsī Sayādaw, sedan år 2000.

Alexandra har genomgått två ”10-day silent Meditation retreats” 2001 & 2003 vid International Dharma Hermitage of forest monastery Wat Suan Mokkh i Thailand, där hon även undervisade i Hatha Yoga.

Vidare 2021 genomfört kursen ”Buddhism and Modern Psychology” av Robert Wright, Princeton University.

Alexandras primära meditationsläromästare är Casimir Amon, monk of Kanduboda Siyane International Insight Meditation Center, Sri Lanka.